Отчет за преддипломен стаж в застрахователно дружество


Описание на преминат преддипломен стаж, проведен в Застрахователно дружество "Евроинс" АД. Съдържа: Обща информация за застрахователното дружество. Предмет на дейност. Организационна структура. Описание на бизнес средата. Описание на отдела...
 

Автомобилното застраховане в република България


Автомобилното застраховане представлява обществен обезщетителен източник, чрез който се компенсират загубите и претърпените вреди на транспортните средства...
 

Основни видове застраховки в туризма


В областта туризма застрахователните рискове са в няколко насоки, включващи рискове, свързани със здравето, имуществото на туристите, живота и здравето на служителите на туристическата фирма, имущество на туроператори и собственици на туристически...
 

Застраховка "Гражданска отговорност"


Гражданската отговорност като вид застраховка. Предмет, страни, права и задължения на страните....
 

Животозастраховане


Според обектите които са застраховани или според покритите рискове съществуват различни видове застраховки...
 

Застраховки на стоки на път "Карго"


Същност на застраховка "Карго". Една от най-разпространените имуществени застраховки, известна на вътрешния и международния застрахователен пазар, е транспортната застраховка "Карго" - застраховка на превозваните товари...
 

Застраховане на финансов риск


Застраховане на финансовия риск. Видове застраховане на финансовия риск, борсови индекси и др...
 

Имуществено застраховане


Минималната съвкупност от рискове, за която може да бъде сключена имуществена застраховка обхваща: пожар, мълния, ...